Xét dấu tam thức bậc 2https://www.coursehero.com/file/pksuis/1-2-x-x-x-x-x-x-Bảng-xét-dấu-x-1-2-2-2-2-5-2-x-x-Dựa-vào-bảng-xét-dấu-ta-thấy-2/