Xác định cầu thị trường mục tiêu?


http://quantri.vn/dict/details/9574-xac-dinh-uoc-luong-cau-cua-thi-truong-muc-tieuhttps://www.vinalink.com/2016/01/target-market-la-gi
https://www.brandsvietnam.com/1641-Nguyen-tac-xac-dinh-dung-thi-truong-muc-tieu


https://bongsencreative.com/blog/xac-dinh-thi-truong-muc-tieu-cho-doanh-nghiep.html

https://voer.edu.vn/m/nghien-cuu-va-lua-chon-thi-truong-muc-tieu/3112d4b1
https://caia.vn/4936-xac-dinh-thi-truong-muc-tieu-tren-internet
https://www.cask.vn/tin-chi-tiet/lua-chon-thi-truong-muc-tieu-p1-phan-khuc-khach-hang
https://kinhdoanhbds.info/xac-dinh-thi-truong-muc-tieu-va-dinh-vi-san-pham/
https://quizlet.com/vn/304995562/qt318-quan-tri-marketing-flash-cards/