Which of the following is not part of the triangle proportionality theorem

https://brainly.com/question/13459907

https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/topics/triangle-proportionality-theorem

https://www.cisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=16018&dataid=29829&FileName=Activity%2018%20Notes.pdf

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/download/2225/3701/3834
https://quizlet.com/210554403/geometry-sem-2-final-flash-cards/

https://books.google.ru/books?id=GuUfEAAAQBAJ&pg=PA695&lpg=PA695&dq=which+of+the+following+is+not+part+of+the+triangle+proportionality+theorem&source=bl&ots=pdB6LwbI9D&sig=ACfU3U0G_2EmYjFIJH5hDx0oVI5TbdRHEQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiOoKmFvY3xAhVPA4gKHaeuBJEQ6AEwJnoECAMQAQ

https://books.google.ru/books?id=PrpyCgAAQBAJ&pg=SA9-PA3&lpg=SA9-PA3&dq=which+of+the+following+is+not+part+of+the+triangle+proportionality+theorem&source=bl&ots=nLiQ3yi4lq&sig=ACfU3U1CEbyRdssarx5cM1mvO3W-LKUkww&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiOoKmFvY3xAhVPA4gKHaeuBJEQ6AEwKHoECAAQAQ

> Những công việc ngành nghề giàu nhanh (Kiếm được hơn 1.000.000 Đô -1 triệu USD)
HTML tutorial