Việt Nam đang ở giai đoạn đô thị hóa nào


http://research.techngroup.com/wp-content/uploads/2019/01/Dô-thị-hóa-Việt-Nam-hiện-nay.pdfhttps://bnews.vn/ty-le-do-thi-hoa-toan-quoc-se-dat-tren-50/139548.html
https://documents.worldbank.org/curated/en/710151468322138349/pdf/669160ESW0WHIT00hoa0o0Viet0Nam00TV0.pdfhttps://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/dan-thanh-thi-tang-toc-do-do-thi-hoa-van-cham-chap-649062.html
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-06-06/dan-so-thanh-thi-con-thap-muc-tieu-do-thi-hoa-chua-dat-87777.aspx
http://sxd.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2754&CatId=1

http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=568a3b63-23b6-4710-8590-679559091414&groupId=13025


http://dansokiengiang.gov.vn/upload/document/1478076448DI%20DAN%20VA%20DO%20THI%20HOA.doc