Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta Địa 9http://funnycodingteam.com/noi-dung-bai-hoc/129/9024


https://hocthoi.net/hoc-tot/trinh-bay-dac-diem-do-thi-hoa-o-nuoc-ta.html


https://www.baogialai.com.vn/upload/others/201307/7472_Goi_y_giai_de_thi_dai_hoc_mon_Dia_li_khoi_C_2013.doc