Tiêu chí đánh giá quá trình đô thị hóahttp://uah.edu.vn/datafiles_kientruc/setmulti/1nghiencuu/tintuc/luanantiensi/phuluc4_pnt.pdfhttp://documents.worldbank.org/curated/en/710151468322138349/pdf/669160ESW0WHIT00hoa0o0Viet0Nam00TV0.pdf

https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/-/hoi-thao-gop-y-bao-cao-anh-gia-qua-trinh-o-thi-hoa-o-viet-nam-giai-oan-2011-2020-va-muc-tieu-nhiem-vu-cua-giai-oan-2021-2030-ke-hoach-5-nam-2021-2025-
https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/7923/1/01050000797.pdf

https://hanam.gov.vn/sxd/Pages/danh-gia-qua-trinh-do-thi-hoa-o-viet-nam-giai-doan-2011---2020.aspx

https://shopee.vn/Sách-bài-giảng-đô-thị-hóa-và-phát-triển-i.42953471.5723636092
http://khcn.vimaru.edu.vn/sites/khcn.vimaru.edu.vn/files/nghien_cuu_xay_dung_cac_tieu_chi_danh_gia_do_thi_sinh_thai_phu_hop_voi_dieu_kien_viet_nam.pdf