Nguyên nhân đô thị hóa
http://documents.worldbank.org/curated/en/710151468322138349/pdf/669160ESW0WHIT00hoa0o0Viet0Nam00TV0.pdf
http://research.techngroup.com/wp-content/uploads/2019/01/Dô-thị-hóa-Việt-Nam-hiện-nay.pdf
http://moc.gov.vn/vn/_layouts/15/NCS.Webpart.MOC/mt_poup/Intrangweb.aspx?IdNews=49677

http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=0b87296c-55fa-4f71-ad7c-496bd17b97fe&groupId=13025

https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/20255/1/KY_05683.pdf
http://dansokiengiang.gov.vn/upload/document/1478076448DI%20DAN%20VA%20DO%20THI%20HOA.doc

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/do-thi-hoa-nhanh-va-cham-91570.html