Lối sống đô thị ngày càng Phổ biến


http://moc.gov.vn/vn/_layouts/15/NCS.Webpart.MOC/mt_poup/Intrangweb.aspx?IdNews=50458


http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=719cb3c9-6328-44e5-bac7-cefaa2a0f760&groupId=13025

https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/20214/1/7.pdf

https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/20214/1/7.pdf

http://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/soci-vi/article/download/947/774
https://www.tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/mot-so-van-de-ve-quan-ly-phat-trien-do-thi-o-thanh-pho-ho-chi-minh-hien-nay