Lịch sử định vị điện thoại?

https://support.google.com/accounts/answer/3118687?hl=vi
https://support.google.com/maps/answer/6258979?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=vi
https://policies.google.com/technologies/location-data?hl=vihttps://nhandan.com.vn/thong-tin-so/google-se-tu-dong-xoa-lich-su-vi-tri-cua-nguoi-dung-sau-18-thang-475825/


https://consumer.huawei.com/vn/support/content/vi-vn00412920


https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/cach-su-dung-google-maps-de-giam-sat-vi-tri-cua-tre-nho-514378.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/google-van-biet-ban-o-dau-ke-ca-khi-ban-da-tat-dinh-vi-469842.html