Kế hoạch hóa là gì
https://gdnn.edu.vn/kinh-nghiem-quan-ly/ke-hoach-la-gi-tam-quan-trong-cua-ke-hoach-168.html
https://www.tapchicongsan.org.vn/kinh-te/-/2018/2077/ke-hoach-hoa-trong-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xhcn-o-nuoc-ta.aspx


https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/12392/1/Kế%20hoạch%20hoá%20kinh%20tế%20vĩ%20mô%20trong%20nền%20kinh%20tế%20thị%20trường%20Việt%20Nam.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-07-20-vn/at_download/document