Kế hoạch hóa gia đình là gì
https://moh.gov.vn/co-cau-to-chuc?p_p_id=depttree_WAR_bytorganportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=row-0-column-2&p_p_col_count=1&_depttree_WAR_bytorganportlet_jspPage=%2Fhtml%2Forgan%2Fdisplay%2Fdept_tree%2Fview.jsp&_depttree_WAR_bytorganportlet_dId=158002
https://yhoccongdong.com/thongtin/ke-hoach-hoa-gia-dinh-bang-cac-phuong-phap-tu-nhien/http://dansokiengiang.gov.vn/upload/document/1478073750Tai%20Lieu%20HOI%20DAP%20VE%20DS-KHHGĐ.pdf
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/quyen-dan-su/bien-phap-thuc-hien-ke-hoach-hoa-gia-dinh-276808


https://www.nhandan.org.vn/y-te/item/31117502-cong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-con-nhieu-thach-thuc.html

https://vnexpress.net/tag/ke-hoach-hoa-gia-dinh-128445