Hậu quả của đô thị hóa tự pháthttp://moc.gov.vn/en/_layouts/15/NCS.Webpart.MOC/mt_poup/Intrangweb.aspx?IdNews=51379http://research.techngroup.com/wp-content/uploads/2019/01/Dô-thị-hóa-Việt-Nam-hiện-nay.pdf
https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/20255/1/KY_05683.pdf


https://baotainguyenmoitruong.vn/suc-hut-do-thi-295131.html