Giới hạn trên giới hạn dưới?

https://bomongiaitich.wordpress.com/2016/08/08/gioi-han-tren-gioi-han-duoi-cua-day-tap-hop/
https://www.mathway.com/vi/popular-problems/Precalculus/421958
https://support.office.com/vi-vn/article/các-đặc-tả-và-giới-hạn-trong-excel-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3
https://support.office.com/vi-vn/article/xác-định-giới-hạn-ký-tự-đối-với-một-hộp-văn-bản-b61626a3-4c56-49e9-ab63-bf518b83fa20https://support.google.com/mail/answer/22839?hl=vi
https://hoc247.net/hoi-dap/sinh-hoc-9/neu-khai-niem-gioi-han-sinh-thai-faq367673.html
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/linh-vuc-khac/gioi-han-cho-phep-cua-khong-khi-trong-khong-gian-han-che-299685

https://books.google.com.vn/books?id=HylyOHnFJfIC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=Giới+hạn+trên+giới+hạn+dưới&source=bl&ots=OQY7p_XLvQ&sig=ACfU3U3_Nx5R5fcc3q_vfKwo3_cJl9cb2Q&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwiTqe7ejsnpAhWnGKYKHX4qBx8Q6AEwGnoECCkQAQ&authuser=2
https://partner.booking.com/vi/trợ-giúp/đặt-phòng/làm-sao-để-cài-đặt-các-giới-hạn-trên-pulse
https://www.techcombank.com.vn/hoan-tien-khong-gioi-hanhttps://moon.vn/hoi-dap/a-the-nao-la-gioi-han-sinh-thai-sinh-vat-se-sinh-truong-va-phat-trien-nhu-the-nao-kh-499998


http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Limit
https://support.microsoft.com/vi-vn/office/gửi-giới-hạn-trong-outlook-com-279ee200-594c-40f0-9ec8-bb6af7735c2e
https://books.google.com.vn/books?id=mpieDwAAQBAJ&pg=PA222&lpg=PA222&dq=Giới+hạn+trên+giới+hạn+dưới&source=bl&ots=5eVMJA_HVT&sig=ACfU3U3NzjjILoR9b1Y8hyXRi-xx5WfI9Q&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwiTqe7ejsnpAhWnGKYKHX4qBx8Q6AEwJXoECCUQAQ&authuser=2
https://books.google.com.vn/books?id=g7-hgz8aBAAC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Giới+hạn+trên+giới+hạn+dưới&source=bl&ots=PtFGaRwl5t&sig=ACfU3U0GYwVOFDiAwMqFnVGicDvlVgaEJw&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwiTqe7ejsnpAhWnGKYKHX4qBx8Q6AEwJnoECCYQAQ&authuser=2
https://books.google.com.vn/books?id=frM3LE36xpAC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Giới+hạn+trên+giới+hạn+dưới&source=bl&ots=LxJQ3Eho7p&sig=ACfU3U0Q-V-nixpvkiI90_IB6Ahg5cIuhg&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwiTqe7ejsnpAhWnGKYKHX4qBx8Q6AEwJ3oECCcQAQ&authuser=2