Đặc điểm quá trình đô thị hóa trên thế giới
https://documents.worldbank.org/curated/en/710151468322138349/pdf/669160ESW0WHIT00hoa0o0Viet0Nam00TV0.pdf
https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/20129/1/KY_05660.pdf
http://sxd.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2754&CatId=1
http://dansokiengiang.gov.vn/upload/document/1478076448DI%20DAN%20VA%20DO%20THI%20HOA.doc
http://moc.gov.vn/vn/_layouts/15/NCS.Webpart.MOC/mt_poup/Intrangweb.aspx?IdNews=50458

https://bnews.vn/xay-dung-do-thi-thong-minh-thay-doi-ve-chat-cho-qua-trinh-do-thi-hoa-moi/175374.htmlhttp://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=568a3b63-23b6-4710-8590-679559091414&groupId=13025

http://research.techngroup.com/wp-content/uploads/2019/01/Dô-thị-hóa-Việt-Nam-hiện-nay.pdf