Đặc điểm của đô thị hóa không phải làhttp://dansokiengiang.gov.vn/upload/document/1478076448DI%20DAN%20VA%20DO%20THI%20HOA.doc

http://v1.ou.edu.vn/ncktxh/Documents/Seminars/Truong_Do%20thi%20hoa%20vung%20ven%20-%20nghien%20cuu%20su%20bien%20doi.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/710151468322138349/pdf/669160ESW0WHIT00hoa0o0Viet0Nam00TV0.pdf
http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=8998585f-dced-49e2-a5a1-d119a68c8a90&groupId=13025

https://ww2.newschool.edu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=60960
http://baoquangnam.vn/giao-thong-xay-dung/ban-sac-thuong-hieu-cua-do-thi-93871.html