Căn bệnh đô thị


https://www.nhandan.org.vn/chinhtri/item/27470202-nhung-can-benh-cua-“sieu-do-thi”.html
http://hanoimoi.com.vn/ban-in/Luan-ban-Hanh-dong/315790/de-chua-duoc-can-benh-do-thi


https://vietstock.vn/2019/07/cu-ngo-la-thuoc-chua-can-benh-do-thi-thanh-pho-thong-minh-lai-bien-thanh-thanh-pho-ma-4264-698355.htm


https://vnu.edu.vn/home/inc/print.asp?N12962
http://sdh.ou.edu.vn/asset/ckfinder/userfiles/5/files/XA_HOI_HOC_DO_THI.docx


http://vqh.hanoi.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=tin-lien-ket/Giai-phap-can-bang-giua-phat-trien-do-thi-va-nong-thon-doi-voi-Thanh-pho-Da-Lat-909.html