Các nhân tố ảnh hưởng đến đô thị hóahttps://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/9320/1/01050000258.pdf
https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/20255/1/KY_05683.pdf
http://lienhiephoi.soctrang.gov.vn/index.php/di-n-dan/415-nh-ng-y-u-t-t-o-nen-s-phat-tri-n-do-th-b-n-v-ng
http://documents.worldbank.org/curated/en/710151468322138349/pdf/669160ESW0WHIT00hoa0o0Viet0Nam00TV0.pdf


http://jst.udn.vn/BBao/2018/10/PDFFull_2018m010d08_19_29_42.pdf
https://www.yenbai.gov.vn/lao-dong-viec-lam/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=190&l=TinHoatDong
http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/download/841/474/
http://www.vast.ac.vn/component/detai/?view=detai&id=988&cid=14

https://ww2.newschool.edu/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=71832