Ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa là gì

http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=c83ce0d1-a6bf-45c6-8c68-91323bb5183d&groupId=13025

https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/20255/1/KY_05683.pdf
http://dansokiengiang.gov.vn/upload/document/1478076448DI%20DAN%20VA%20DO%20THI%20HOA.doc