30 chưa phải Tết doanh thu?https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/phim-tet-viet-2020-khan-gia-noi-khung-vi-phim-do-doi-tra-tien-ve-612182.htmlhttps://saostar.vn/dien-anh/phim-30-chua-phai-tet-cua-truong-giang-bi-che-du-dung-dau-doanh-thu-6785831.html
https://saostar.vn/dien-anh/doanh-thu-mong-hai-cua-gai-gia-lam-chieu-3-vuot-qua-30-chua-phai-tet-6785851.html
https://baomoi.com/nhat-nheo-nhu-phim-tet/c/33863141.epi


https://www.baogialai.com.vn/channel/8204/202001/30-chua-phai-tet-cua-truong-giang-dai-thang-phong-ve-voi-doanh-thu-11-ty-dong-5666918/index.htm

https://vnexpress.net/phim-viet-at-bom-tan-hollywood-mung-mot-tet-4046762.html